Metodistkirken i Horten

Om Horten metodistkirke

Hvorfor vi er her

Metodistkirken en voksende kirke og ett av verdens største kirkesamfunn

► hvor du kan finne fellesskap og tilhørighet med fokus på medmenneske-lighet og sosialt ansvar,
► hvor vi bekjenner den kristne tro slik den      kommer til uttrykk i de historiske kristne
     bekjennelse som hører med i den evangeliske del av kristenheten. Vi beskriver oss selv som moderate og ikke fundamen-talistiske. Vi verdsetter fornuften og moderne vitenskap, og ser på Bibelen som vår guide og rettesnor til tro og liv,
► hvor vi praktiserer dåp av barn,
► hvor dåp, nattverd og konfirmasjon er åpent for alle,
► som tilbyr alle kirkelige handlinger, som vigsel og begravelse.

Metodister

► har en engasjert tro og sterke overbevisninger, men vet samtidig at alt i verden ikke er svart eller hvitt. Vi er derfor villige til å stille spørsmål, og å kjempe med vanskelige tema. Dette gjør vi med respekt og forståelse,
vektlegger personlig tro som leves ut i et konkret engasjement i og for verden,
verdsetter relevant og god forkynnelse, levende gudstjenestefeiring, og har smågrupper der vi sammen kan støtte hverandre og utvikle osssom kristne‍

vårtformål

K

L

F

L

P

L

DINpREST

Hilde
Sanden-Bjønness

Flere tiårs erfaring med å tale Guds ord.

Hilde er nå inne i sitt 26. år som Horten metodistkirkes prest.

Se Menighetsrådet

valgteverv

Ulike roller

Medhjelper
Regnskapsfører for menighetskassa

                                                                                                                                                                     

Bli døpt

Forbønn?

Engasjer deg