Metodistkirken i Horten

Om Horten metodistkirke

Hvorfor vi er her

Metodistkirken en voksende kirke og ett av verdens største kirkesamfunn

► hvor du kan finne fellesskap og tilhørighet med      fokus på medmenneskelighet og sosialt ansvar,
► hvor vi bekjenner den kristne tro slik den      kommer til uttrykk i de historiske kristne
     bekjennelse som hører med i den evangeliske del      av kristenheten. Vi beskriver oss selv som      moderate og ikke fundamentalistiske. Vi      verdsetter fornuften og moderne vitenskap, og      ser på Bibelen som vår guide og rettesnor til tro      og liv,
► hvor vi praktiserer dåp av barn,
► hvor dåp, nattverd og konfirmasjon er åpent for
    alle,
► som tilbyr alle kirkelige handlinger, som vigsel
     og begravelse.

Metodister

► har en engasjert tro og sterke overbevisninger, men vet samtidig at alt i verden ikke er svart eller hvitt. Vi er derfor villige til å stille spørsmål, og å kjempe med vanskelige tema. Dette gjør vi med respekt og forståelse,
vektlegger personlig tro som leves ut i et konkret engasjement i og for verden,
verdsetter relevant og god forkynnelse, levende gudstjenestefeiring, og har smågrupper der vi sammen kan støtte hverandre og utvikle osssom kristne‍

vårtformål

K

L

F

L

P

L

DINpREST

Hilde
Sanden-Bjønness

Flere tiårs erfaring med å tale Guds ord.

Hilde er nå inne i sitt 26. år som Horten metodistkirkes prest.

Se Menighetsrådet

valgteverv

Ulike roller

                                                                                                                                                                     

Bli døpt

Forbønn?

Engasjer deg